Työvoimatoimisto.net: TE-toimistot ja työpaikkailmoitukset.

Lappeenranta: Operatiivinen riskianalyytikko

TYÖPAIKAN ESITTELY
Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli kantaa tehokkaasti tullit ja tullin luonteiset maksut, väylämaksut sekä muita maahantuonnin veroja ja maksuja. Lisäksi Tulli laatii viralliset ulkomaankauppatilastot Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Tullin palveluksessa on noin 1 900 henkilöä. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää.

TEHTÄVÄN KUVAUS
Tullin valvontaosasto on organisoitunut viiteen toimintayksikköön; yritystarkastus, tutkinta, analyysi ja tiedustelu, tullivalvonta sekä ohjaus- ja asiantuntijapalvelut. Analyysi ja tiedustelu (ATI) vastaa tullirikostorjunnan analyysi- ja tiedustelutoiminnasta ja Tullin ulkoisesta riskienhallinnasta.

Analyysi ja tiedustelu koostuu kolmesta yksiköstä: kaupallinen riskienhallinta-, kohdevalinta- ja analyysiyksiköt. Kaupallisten riskienhallinta -yksikkö (KRH) vastaa valtakunnallisesti Tullin sektorille kuuluvaan tavaraliikenteeseen, ulkomaankauppaan sekä tullien kantoon ja veronkantoon kohdistuvan riskianalyysitoiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta, ohjaamisesta, kehittämisestä ja raportoinnista. Tällä hetkellä toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Turussa ja Torniossa, mutta toiminnan kehittyessä haemme uusia riskianalyytikkoja Lappeenrantaan.

Tullissa on haettavana

tulliylitarkastajan (operatiivinen riskianalyytikko) virka (Lappeenranta).

Viran tehtäviin sisältyy tulliverotukseen / yhteisön omien varojen suojaamiseen liittyviä kansallisia sekä EU- tason riskienhallinta- ja kohdevalintatehtäviä. Päivittäisiin tehtäviin kuuluu fiskaalisia riskisääntöjä koskevan operatiivisen riskianalyysitiedon analysointi ja käsittely erilaisia tullaus-, tarkastus- ja riskianalyysijärjestelmiä käyttäen. Tehtäviin kuuluu poimintaehtoaloitteiden käsittely, asettaminen, poimintaehdoista johtuvien toimenpiteiden jatkotoimista päättäminen sekä vaikutusarviointien laadinta. Tehtävät sisältävät riski-ilmoitustietojen käsittelyä sekä raporttien, julkaisujen ja analyysien laadintaa. Tehtävä voi pitää sisällään myös EU:n yhteiseen turvallisuuteen ja vaarattomuuteen liittyvää reaaliaikaista riskianalyysiä. Tehtävään sisältyy tiedustelu- ja rikostorjuntatehtäviä.

VAATIMUKSET soveltuvaa koulutusta tuntemusta tullinimikkeistä, yhteisön omista varoista ja tulliverotuksesta kykyä analyyttiseen ajatteluun, raportointiin ja itsenäiseen päätöksentekoon hyviä tietoteknisiä valmiuksia riittävää kielitaitoa (hyvä englannin kielen taito, muut kielet eduksi). hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja valmiutta ja kykyä jatkuvaan vuorotyöhön (24/7) logistiikan tuntemuksen ja hallinnan Tullin valvontaprosessin, tullimenettelyiden ja sähköisen ilmoittamisen tuntemuksen valmiuden osallistua alan kansalliseen ja kansainväliseen tulliyhteistyöhön kokemuksen ja tuntemuksen rikostorjunta-, kohdevalinta- ja/tai riskianalyysitehtävistä valmisteverotuksen ja arvonlisäverotuksen tuntemuksen

Virkaan nimettävän tulee olla Suomen kansalainen (VirkamL 7 § 1mom.12k.)

Viran palkkaus määräytyy Tullin palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkkaus koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta (vaativuustaso) sekä sen lisäksi maksettavasta henkilökohtaisesta palkanosasta, joka on 8-44 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta pätevyydestä riippuen. Tehtävän palkkaus sijoittuu vaativuustasolle 13 (vaihteluväli 2642,08 – 3522,77 €/kk). liikunta- ja kulttuuriedun näköalapaikan kansalliseen ja kansainväliseen riskianalyysityöhön mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen

Virka täytetään sopimuksen mukaan.
Virassa noudatetaan jaksotyöaikaa (116 t 15 min / 3 vk).
Vakinainen.
Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Virkapaikka on Lappeenranta.

Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Tulli teettää tehtävään valittavalle henkilölle huumeseulan ja turvallisuusselvityksen.
ID: 28-900-2019

Ilmoitettu:
15.8.2019
Vanhenee:
14.10.2019
Työn kesto:
Yli 12 kuukautta
Työ alkaa:
Virka täytetään sopimuksen mukaan.
Työaika:
kokoaikatyö
Paikkakunta:
Lappeenranta
Osoite:
53100 LAPPEENRANTA
Maakunta:
Etelä-Karjala
Palkkaus:
(ei tiedossa)
Mahdollisuus etätyöhön:
Ei
Mahdollisuus asuntoon:
Ei
Jätä hakemus:
Internet: https://haku.valtiolle.fi/Public/Apply.aspx?guidAssignment=575eb732-d689-4e41-90d9-3e3c378b8aaa Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksen oheiseen osoitteeseen. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hak
Etsi työpaikkaa